Wijkteam Baambrugge

Kernenbeleid De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen streeft ernaar om de betrokkenheid van inwoners op het beleid van de gemeente te vergroten en te stimuleren en meer gebruik te maken van de kennis uit de samenleving. Daarnaast wil de gemeente de mogelijkheden voor inwoners uitbreiden om invloed uit te oefenen op hun directe leefomgeving. Centraal in het beleid staat hoe de inwoners van een kern betrokken kunnen worden bij het oplossen van vraagstukken in hun kern en hoe de identiteit, leefbaarheid en vitaliteit van de kernen behouden of versterkt kunnen worden. De basis van en voor het kernenbeleid is de kracht, kennis en kunde uit de samenleving in te zetten. Beleid moet samen met bewoners en organisaties en andere belanghebbenden ontwikkeld worden en daar waar mogelijk ook door bewoners of gezamenlijk worden uitgevoerd. Inwoners worden meer aangesproken op eigen kracht en verantwoordelijkheid en de gemeentelijke rol verandert gemeentebreed meer naar een faciliterende en voorwaardenscheppende rol.

Bestuurlijk is één wethouder binnen het college van De Ronde Venen verantwoordelijk voor de coördinatie van het kernenbeleid. Voor Baambrugge is dat wethouder Aldrik Dijkstra.
Om invulling te geven aan het kernenbeleid zijn in de gemeente verschillende wijkteams opgericht, waarin organisaties samenwerken. Voor de kern Baambrugge is dat het Wijkteam Baambrugge.
Regulier overleg vindt plaats tussen de contactfunctionaris van het wijkteam en de Dorpsraad.
Op 10 april 2014 heeft het wijkteam zich gepresenteerd op een ledenbijeenkomst van de Dorpsraad.

Voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn manifestaties als Goud in je Wijk (gehouden op 12 april 2014), projecten als het “100 dagen project” en groenadoptie, waarbij bewoners zelf openbaar groenstroken onderhouden.

Wijkteam Baambrugge
Het Wijkteam Baambrugge bestaat uit de volgende personen:
Pieter Scholten, contactfunctionaris kernenbeleid gemeente De Ronde Venen
Liesbeth Boswijk, opbouwwerker Tympaan-De Baat
Tijs de Jong, woonconsulent Groen-West
Ton van der Straten, wijkagent, Politie Midden Nederland.

Pieter Scholten en Liesbeth Boswijk houden  eens per maand spreekuur in Dorpshuis De Vijf Bogen.  Op elke eerste donderdagavond van mde maand tussen 19.00 en 20.00 uur zijn zij daar om uw ideeën en initiatieven om de leefbaarheid in Baambrugge te verbeteren te horen. Komt u gerust eens langs om met hen  kennis te maken.

Pieter Scholten

Foto PSMet plezier stel ik me aan u voor als de nieuwe contactfunctionaris kernenbeleid voor Abcoude, Baambrugge en Vinkeveen. Mijn naam is Pieter Scholten, ik ben geboren in 1955 en al een geruime tijd als beleidsmedewerker werkzaam voor de gemeente De Ronde Venen. Eerst op het gebied van kunst en cultuur en de afgelopen jaren binnen het vakgebied recreatie en toerisme. Vanuit deze werkzaamheden heb ik veel ervaring opgedaan en een groot en divers netwerk opgebouwd in de gemeente De Ronde Venen en de regio. Iets wat me goed van pas komt in mijn nieuwe functie van contactfunctionaris.

Als contactfunctionaris ben ik de belangrijkste schakel tussen de Dorpsraad Baambrugge, bewonersgroepen en de gemeentelijke organisatie en ik zorg voor een goede onderlinge verbinding. Behalve met deze organisaties onderhoud ik relaties met de professionele partners die actief zijn in de kernen, zoals  Baambrugge.

Met Liesbeth Boswijk van stichting Tympaan – De Baat, Ton van der straten, de wijkagent en Tijs de Jong van GroenWest vorm ik het wijkteam Baambrugge. Als trekker van dit wijkteam ben ik een spin in het web tussen de partijen en zorg ik dat het wijkteam goed op de hoogte is van wat er in Baambrugge speelt, neem ik deel aan wijkgesprekken en wijkschouwen, zorg ik dat belangrijke informatie op de goede plek komt en dat afspraken nagekomen worden. Daarnaast ondersteun ik, waar nodig de Dorpsraad bij het maken van een dorps-/wijkplan met uitvoeringsprogramma, waarin bewonerswensen en gemeentelijke (beleids-)voornemens gebundeld worden. De Dorpsraad Baambrugge onderhoudt de contacten met de bewoners.

 

Liesbeth Boswijk

DSC_9918Mijn naam is Liesbeth Boswijk, ik ben per 1 januari 2013 aangesteld bij de nieuwe stichting Tympaan-De Baat als opbouwwerker voor Abcoude/Baambrugge.
De gemeente De Ronde Venen heeft deze welzijnsstichting gevraagd om m.b.v. de opbouwwerkers (drie in totaal voor de hele gemeente) uitvoering te geven aan  haar “kernenbeleid”.  Dit is als volgt geformuleerd: het is er op gericht om bij het realiseren van goede sociale en fysieke woon- en leefomstandigheden een belangrijke inzet en betrokkenheid van de bewoners te vragen, met ander woorden: bewoners gaan zich zelf (gezamenlijk) inzetten voor het wel en wee in hun dorp.

Wat is nu de rol van de opbouwwerker? Helaas is er geen pasklaar antwoord op deze vraag te geven. De opbouwwerker moet zich  aan kunnen passen aan de situatie die op dat moment speelt. In de praktijk is het ondoenlijk om met alle bewoners in overleg te treden. Er ontstaat daarom vaak een wijk- of buurtcomité (of, in het geval van Baambrugge, een dorpsraad) met wie overlegd wordt. Een opbouwwerker werkt dus in principe met bewonersgroepen, die zich in willen zetten voor  hun eigen straat/buurt/dorp. Bewonersgroepen ontstaan niet altijd vanzelf en weten niet altijd direct hun weg te vinden. Als er nog geen bewonersgroep is  kan de opbouwwerker helpen om  een groep formeren. Verder kan een opbouwwerker een groep adviseren over hoe je iets aan kunt pakken, welke stappen je daarvoor het beste kunt zetten en, indien noodzakelijk, welke andere partij(en) je daarbij nodig hebt en hoe je er het beste mee in contact kunt treden en kunt samenwerken. Uitgangspunt daarbij zijn altijd de wensen/problemen die onder de bewoners zelf leven. De opbouwwerker werkt hierbij samen met de gemeente (contactfunctionaris Pieter Scholten), de woningbouwvereniging (GroenWest, Tijs de Jong) en de politie (wijkagent Ton van der Straten) in een “wijkteam”.

Hiermee zijn de belangrijkste partijen van de openbare ruimte vertegenwoordigd in het wijkteam. Het wijkteam kan, m.b.v. onderlinge kennisuitwisseling, ondersteuning bieden aan bewonersgroepen, helpen bij het maken van wijkvisies, knelpunten constateren en bijdragen aan het oplossen daarvan. Het is dus de bedoeling dat het wijkteam de “kenner van de wijk” wordt, dat men weet wat er leeft en speelt in de wijk of het dorp. Een goed contact met de dorpsraad is dan ook erg belangrijk! Ik hoop, in samenwerking met de andere leden van het wijkteam,  een zinnige bijdrage te kunnen leveren aan de dorpsraad Baambrugge en hoop op een prettige samenwerking met hen.

 

Tijs de Jong

Tijs de Jong

Sinds mei van dit jaar ben ik woonconsulent bij Groen-West. Mijn werkgebied is gemeente de Ronde Venen. In Mijdrecht en Vinkeveen zijn ook collega woonconsulenten van Groen-West actief. In de gemeente ben ik verantwoordelijk voor het sociaal beheer in en rond woningen van Groen-West. Hierbij kunt u denken aan vragen rond overlast maar ook het ondersteunen van initiatieven van bewoners. Ik heb regelmatig overleg met gemeente, politie en welzijnswerk over leefbaarheidszaken in uw gemeente. Dit is prettig omdat we op die manier op de hoogte blijven van waar iedereen mee bezig is en wat er speelt.

Stichting GroenWest  Oslolaan 2, 3446 AA Woerden
T 088 012 9000

 

 

Ton van der Straten

Wijkagent Van der Straten Als wijkagent ben ik de schakel tussen wijk en politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat af en deels achter de schermen. Ik ben voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt – en bewonersorganisaties.
Want veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.
Wilt u mij spreken? Bel dan 0900 8844 voor het maken van een afspraak.

Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan 112.