Vereniging

Voor de statuten van de vereniging klik hier.

Opgericht: 4 Oktober 2007

Toelichting op de statuten van de vereniging

De naam van de vereniging is: Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en/of beschermen van de belangen van Baambrugge en haar bewoners. De vereniging wil dit doel onder meer bereiken door het bevorderen van het leefklimaat in en de leefbaarheid binnen de kern en door het geven van leiding en/of steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve en/of sportieve activiteiten in het dorp.

Verder streeft de vereniging naar het vinden van aansluiting bij en/of meewerken met andere organisaties en/of instellingen om het doel te bereiken.
Ook zal de vereniging contacten onderhouden met de gemeente De Ronde Venen en zo nodig met andere overheidslichamen en instanties.

Leden

De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden.
Men kan ‘gewoon-lid’ worden van de vereniging als men meerderjarig is en in Baambrugge woont.
Minderjarigen kunnen lid worden als zij tenminste zestien jaar oud zijn en hun ouders of voogd ook lid zijn van de vereniging. De minderjarige leden hebben ook stemrecht.
Een erelid is iemand die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering is benoemd.
Meerderjarigen, die niet in Baambrugge wonen maar zich toch betrokken voelen bij de vereniging, kunnen begunstigend lid worden.

De algemene ledenvergadering

De algemene vergaderingen, die in Baambrugge worden gehouden, zijn toegankelijk voor de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. Ieder lid heeft één stem.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste negen personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de meerderjarige gewone leden van de vereniging, voor een periode van maximaal drie jaar en kunnen twee maal herbenoemd worden. Dit houdt in dat ieder meerderjarig gewoon lid zich op ieder moment als bestuurslid kan aanmelden en dat bij de eerst volgende algemene vergadering pas de aanwezige leden over die aanmelding besluiten. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de begunstigende leden (de contributies) en de jaarlijkse bijdrage van de donateurs, eventuele erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

Contributies

Ieder gewoon lid en ieder begunstigend lid is jaarlijks een bedrag aan contributie verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Dit bedrag is nu (begin 2008) € 7,50 per meerderjarige en € 15,- per gezin.