Dorpsbrug

Dorpsbrug Baambrugge

brugwethouder aanbieding 2In het voorjaar van 2015 is een werkgroep opgericht die zich moet bezighouden met de problemen inzake de Dorpsbrug.

Donderdag 4 februari  2016 is tijdens de vergadering van de Dorpsraad het eindverslag van de werkgroep dorpsbrug Baambrugge aangeboden aan de verantwoordelijk Wethouder Aldrik Dijkstra. (rechts op de foto)

De werkgroep heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om alles wat in de vergaderingen is gezegd en de plannen die zijn gepresenteerd op papier te zetten en om te vormen tot een helder en leesbaar document. De wethouder zei toen hij het document overhandigd kreeg dat hij blij was met dit verslag en beloofde dat hij binnen de gemeente organisatie er mee aan de slag gaat om te kijken wanneer de voorgestelde verbreding en verhoging van de brug gerealiseerd kan worden.

Ook sprak hij de waardering uit over de manier waarop dit verslag tot stand is gekomen waarbij burgers met gemeenteambtenaren samen een ontstaan probleem en onenigheid over de versmalling van de brug hebben omgezet naar een realistisch plan.

Hoe nu verder.

De werkgroep adviseert in zijn verslag de gemeentelijke beleidmakers om de financiering van de kosten van de aanpassingen van de brug snel te regelen liefst in 2016 of 2017.De uitvoering kan daarna snel starten omdat de ontwerpen al helemaal uitgewerkt zijn door Piet Hein Bellaar. Eén hobbel is nog wel dat de plannen nog door monumentenzorg beoordeeld moeten worden, dit is een onzekere factor en een en ander is nog niet uitgewerkt.

De dorpsraad heeft het college van B en W uitgenodigd om binnenkort zijn wekelijkse vergadering in Baambrugge te houden waar we dan graag bij de brug een uitleg willen geven op welke manier de verbreding en verhoging uitgevoerd kunnen worden. Deze uitnodiging heeft de wethouder aangenomen maar de datum moet (nu, begin februari) nog gepland worden.

Het Eindverslag Brugcommisie en de presentatie eindverslag dorpsbrug  kunt u downloaden.

 

 ************************

Minder recente informatie over de brug:

Uitnodiging informatieavond op 23 april 2015.

baambrugge1De Dorpsbrug wordt de laatste jaren  regelmatig door  te brede voertuigen beschadigd.  Dit maakt kostbare reparaties noodzakelijk, waar veel gemeenschapsgeld in gaat zitten. De gemeente zoekt hiervoor een oplossing.
Beschadigingen kunnen worden voorkomen door brede voertuigen te weren, bijvoorbeeld door een breedtebeperking in te stellen. De Dorpsraad is over het plan voor de brug geïnformeerd.  Het plan heeft geleid tot een “concept verkeersbesluit”   dat is  gepubliceerd op 26 maart 2015; hierop kunnen tot 7 mei 2015 zienswijzen worden ingediend bij het College van B&W.
In het dorp is een groep bewoners  die zich door het plan benadeeld voelt. De Dorpsraad wil  op korte termijn een gesprek tussen gemeente en Baambruggers over het plan  organiseren, met als doel de partijen nader tot  elkaar te brengen.
De informatieavond wordt gehouden op donderdag 23 april 2015 in het Dorpshuis, van 20 tot 22 uur. Tijdens deze avond krijgt de gemeente  de gelegenheid haar plan te presenteren en is er ruimte  voor het stellen van vragen.  De avond wordt geleid door een onafhankelijk gespreksleider, de Baambrugger Egbert Kalse.
Er is door de Dorpsraad een brief geschreven aan de gemeente met als bijlage de geuite bezwaren.  Deze documenten staan hieronder, evenals het verslag van het overleg.

brief aan Dijkstra over aanpassen verkeersplan 15-04-26

IMG_0114 A

geuite bezwaren tegen het concept verkeersbesluit
Verslag van overleg met gemeente over de Dorpsbrug28apr15

Na de publicatie van het verslag van het gesprek van het bezoek aan de wethouder op woensdag 29 april, is er een update gekomen van het verslag, gemaakt door de gemeente, met een nog duidelijker uitleg van de procedure.   dit document kunt u hieronder lezen.

Verslag van overleg met gemeente over de Dorpsbrug Baambrugge op 28april 2015 van DRV

In het kader van de informatieavond over de Dorpsbrug op donderdag 23 april 2015  het Dorpshuis, treft u hieronder het Concept-verkeersbesluit van de gemeente De Ronde Venen  aan.

Concept-verkeersbesluit DRV Dorpsbrug Baambrugge
Schade rapport Baambrugge Dorpsbrug definitief 2 0