Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering 2018 van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge
Donderdag 12 april 2018 in “De 5 Bogen”, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge nodigt de leden van de vereniging uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 12 april in het dorpshuis De 5 Bogen. Start is om 20 uur; zaal open om 19.30 uur. De vergadering zal tot circa 20.45 uur duren. Daarna is het pauze.
Na de pauze zullen er twee korte presentaties gegeven worden.
Baambruggers die nog geen lid zijn van de vereniging, en wel vinden dat ze het moeten worden, zijn ook van harte welkom. U kunt zich ter plekke aanmelden als lid.
Tot ziens op donderdag 16 maart in De 5 Bogen!

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda ALV2018
2. Vaststelling verslag ALV2017
3. Vaststelling sociaal jaarverslag 2017 tbv ALV 2018
4. Vaststelling financieel jaarverslag 2017   en begroting 2018. Verslag kascontrolecommissie dechargeverklaring pv kascommissie boekjaar 2017
5. Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de kascontrolecommissie
6. Presentatie over voornemens 2018 door de coördinatoren van de zes commissies
7. Benoeming bestuursleden
8. Rondvraag
9. Sluiting van de vergadering

Toelichting bij agendapunt 7:
Dit jaar hoeven volgens het rooster geen bestuursleden af te treden.: Het bestuur is blij met twee leden die zich beschikbaar stellen als bestuurslid.
Petra Verboon heeft zich aangeboden om in het bestuur zitting te nemen. Petra heeft al een half jaar in het bestuur als kandidaat-lid meegedraaid en bemenst samen met Gerard de Korte de Commissie Welzijn en Voorzieningen. Het bestuur draagt Petra voor als nieuw bestuurslid.
Dus Versloot zit al een half jaar in de Commissie Bouwen & Wonen en heeft aangeboden namens deze commissie in het bestuur plaats te nemen. Het bestuur draagt Dus voor als nieuw bestuurslid.

Na de pauze: Er zullen twee korte presentaties gegeven worden. De eerste door een tuinconsulent van Vogelbescherming Nederland over de effecten van klimaatverandering op onze omgeving, vooral op de ons omringende insecten en vogels, en wat we er aan kunnen doen. De tweede presentatie door ons nieuwe bestuurslid Petra Verboom over mogelijke Baambrugse crowdfunding voor de financiering van de transitie van Baambrugse woningen tot CO2 neutraal. .
Kom donderdag avond 12 april naar De 5 Bogen en laat weten waar de vereniging Dorpsbelangen Baambrugge zich het komende jaar voor moet inzetten.
—————————-