Dorpsvisie

Baambrugge: Groot genoeg om klein te blijven
Groot genoeg om klein te blijven, zo luidt de veelzeggende ondertitel van de Dorpsvisie Baambrugge. De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in januari ingestemd met dit stuk en daar zijn wij als Dorpsraad blij mee. Voorzitter Reinier Bloemer zegt het zo: “Het document geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen die het dorp toekomstbestendig en vitaal houden. Daardoor blijven wij dat leuke, kleinschalige en leefbare dorp aan de Angstel, terwijl er ook ruimte is om verantwoord uit te breiden”.

De dorpsvisie vormt samen met het bestemmingsplan het ruimtelijk beleid voor Baambrugge. Het bestemmingsplan beschrijft wat nu al mag en in de dorpsvisie zijn de ruimtelijke ambities voor de toekomst opgenomen. De dorpsvisie zet in op het behoud en waar mogelijk het versterken van bestaande kwaliteiten. Maar het dorp is niet ‘af’. De wereld om Baambrugge heen verandert en daar krijgt het dorp vanzelfsprekend mee te maken.

Ruimte voor beperkte uitbreiding 
Reinier Bloemer: “De dorpsvisie biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, voor beperkte uitbreiding, ook binnen het beschermd dorpsgezicht. En wat ons betreft is dat precies wat er nodig is: ruimte voor gefaseerde en kleinschalige bouwprogramma’s, vooral voor ouderen en starters”.
Wethouder van Ruimtelijke ordening, David Moolenburgh, stelt in het Visieplan: “Een 8, dat is het mooie cijfer dat u samen met veel andere inwoners van Baambrugge het leven in uw dorp geeft. Met u ben ik trots op Baambrugge. Op de saamhorigheid, het dorpse karakter en de actieve bewoners (…) Deze dorpsvisie geeft aan wat er nodig is om die 8 in de toekomst te behouden”.

Bijzondere samenwerking met de dorpsraad
Volgens de wethouder kan de dorpsvisie met recht dorpsvisie Baambrugge genoemd worden: “Deze visie is het resultaat van een bijzondere samenwerking met de dorpsraad. Ook de inbreng van het online inwonerpanel was zeer goed. Deze goede samenwerking wil ik graag voortzetten”.  In de Dorpsvisie wordt aan gegeven waar nog gebouwd kan worden. Nadruk ligt op het “inbreiden” in plaats van het dorp “uit te breiden”. In de sterkte-zwakte analyse wordt een beeld geschets van de sterkte, de zwaktes, en de daarmee samenhangende mogelijkheden en bedreigingen voor het dorp.

Visiedocdument
In het visiedocument staan geen concrete acties, er is met opzet geen uitvoeringsprogramma in opgenomen. Moolenburgh wil zo’n programma de komende periode samen met de inwoners opstellen. Daarin moet komen te staan wat er concreet gaat gebeuren en wie wat gaat doen. “Met de dorpsraad is deze afspraak al gemaakt. Hebt u een goed idee, wilt u iets voor het dorp betekenen, laat het weten. Zo zorgen we er samen voor dat het leven in Baambrugge die 8 waard blijft”, aldus de wethouder.

Veel inwoners van Baambrugge hebben hun input geleverd bij de bepaling van de onderwerpen in de Dorpsvisie; óf direct aan de gemeente óf via de inbreng van de Dorpsraad. U misschien ook wel. Bekijk wat er van de Dorpsvisie geworden is.

Als u de Dorpsvisie of de daarbij behorende Reactienota wilt lezen, dat kan. Klik op Dorpsvisie Baambrugge of op Reactienota Dorpsvisie Baambrugge .